1. TOP
  2. KEIO PLAZA HOTEL TOKYO
Main work content

Company nameKEIO PLAZA HOTEL TOKYO

Head office location

2-2-1 Nishi-Shinjuku,Shinjuku-Ku,Tokyo
160-8330 Japan
TEL:03-3344-0111
FAX:03-3345-8269

Work location

2-2-1 Nishi-Shinjuku,Shinjuku-Ku,Tokyo
160-8330 Japan
TEL:03-3344-0111
FAX:03-3345-8269